داستان کوتاه پند آموز ظرفیت انسان ها

داستان کوتاه پند آموز ظرفیت انسان ها

در روزگاران قدیم مردی از دست روزگار سخت می نالید
پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست
استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه اش پرسید؟

بیشتر بخوانید