رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

تمام تو مال من است.
و من خودخواهم درمالکيــت تو .
من لجبــازم در دوست داشتنت .
من مغــرورم به احســاست .
چون تو تنها تعلق در خاطر مني،
و اين تمام دوست داشتن من است…

بیشتر بخوانید