ترانه های روستایی ۶۵

ترانه های روستایی ۶۵

  درخت سرو بیدم کنج بیشه تراشیدن مرا با ضرب تیشه تراشیدن مرا قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۰

ترانه های روستایی ۵۰

همیشه یاد رویت می کنم گل گلاب هستی و بویت می کنم گل اگر صد یار جانی داشته باشم فدای…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۴۵

ترانه های روستایی ۴۵

به عمر خویشتن تا یاد دیرم ز هجرت ناله و فریاد دیرم ندارم خاطر شادی به خاطر همیشه خاطر ناشاد…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی۱۰

ترانه های روستایی۱۰

بلند بالا که می گویند رشیدی
کبابم کردی و سیخم کشیدی
کبابم کرده ای نگذار بسوزم
بدرگاه خدا دارم امیدی

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی۳۴

ترانه های روستایی۳۴

دلی دارم دلی دارم پـــــــــر از غم
نه یک جو از دلم غم می شود کم
نه دســـتم می رسد آن گل بچینم
نه اون سرو بلند ســـر می کند خم

بیشتر بخوانید