اس ام اس شب امتحان ترم دانشگاه (۱)

اس ام اس شب امتحان ترم دانشگاه (۱)

پیش از آن که با استاد مـَچ شوی / لحظه ی امتحان دادنت نا گزیر می شود !
آی سرکوفت و ضد حال همیشگی / ناگهان چقدر زود آخر ترم می شود !

بیشتر بخوانید