بیماری با عنوان جذام مرغی وجود ندارد

بیماری با عنوان جذام مرغی وجود ندارد

متاسفانه در میان مردم در سراسر جهان شایعاتی پخش میشود که تاسف بار تر از آن این است که اکثر مردم این شایعات را باور میکنند.

بیشتر بخوانید