ترانه های روستایی ۸۲

خاطر

چطور کاری که مو امسال کردم

ول خفتیده را بیدار کردم

برای خاطر یک سبزه روئی

سیا چشم خودم انکار کردم

ارسال دیدگاه