ترانه های روستایی ۸۱

 

قافله

ستاره سر زد و ماهش به دنبال

رئیس قافله کی می کنه بار

رئیس قافله دستی نگه دار

که یارم کودکه مونده به دنبال

 

ارسال دیدگاه