ترانه های روستایی ۸۰

گل

درخت باغ تو سبزه همیشه

خراشیدی دلم را مثل شیشه

رفیقون قدر یکدیگر بدونید

اجل سنگ است و آدم شیشه

 

ارسال دیدگاه