ترانه های روستایی ۷۹

سایه مرد

چنو که می روی برگرد نگاه کن

گرفتار تویم دردم دوا کن

گرفتار تویم رنجیده ای دل

دل رنجیده را از خود رضا کن

ارسال دیدگاه