ترانه های روستایی ۷۷

بلبل

ببین ای دل ببین از شو چه رفته

که بلبل مست شیدای درخته

که بلبل راز دل میگه بر گل

دو یار از هم جدا کردن چه سخته

ارسال دیدگاه