ترانه های روستایی ۷۶

جوان عاشق

چرا تو عاشق خود می کشی تو

چه غم داری به مرگ او خوشی تو

نمی ترسی ز فردای قیامت

جوانی مثل من را می کشی تو

ارسال دیدگاه